หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล
         เพื่อเป็นกิจกรรมสนับสนุนปีการท่องเที่ยว ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ และสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงกับจังหวัดเชียงใหม่ และการเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อุทยานผาช่อ เป็นกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ประชาชนทั้งคนไทยทุกเพศทุกวัย และชาวต่างชาติ ให้ประชาชนตระหนักถึงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเพื่อเป็นการรณรงค์ให้เยาวชน และประชาชนได้ออกกำลังกายโดยใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ใน การออกกำลังกายไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติดให้โทษ และเพื่อสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในครอบครัว ชุมชน ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีส่วนร่วมกิจกรรมด้วยการวิ่งออกกำลังกาย รายได้ส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมมอบให้กับโรงเรียนสันติสุข อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อใช้ในการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพของชุมชนต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง
2. เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนสันติสุข อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่